MELANY G

Parametre

Zastavaná plocha: 147,6 m2

Úžitková plocha celkom: 129,2 m2